Statut

Tekst jednolity

STATUT FUNDACJI

Pod nazwą

FUNDACJA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH LOSOWO

Według stanu na dzień 10 lipiec 2014 roku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Osób Pokrzywdzonych Losowo z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Sepota, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym, sporządzonym dnia 23 grudnia 2008 roku w Kancelarii Notarialnej w Tychach, przy ulicy Grota Roweckiego Nr 42, przez notariusza mgr Krystynę Stępień-Jasińską, Repertorium A Nr. 20160/2008 roku, jest:

 1. Organizacją pozarządową oraz
 2. Organizacją pożytku publicznego.

Prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 roku, z póżn. zm./.

Paragraf 2

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia o Fundacjach /tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203/, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zmianami/.

Paragraf 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

Paragraf 4

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

Paragraf 5

Siedzibą Fundacji jest miasto Czechowice-Dziedzice.

Paragraf 6

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Paragraf 7

Fundacja powołana została na czas nieograniczony.

Paragraf 8

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Paragraf 9

Fundacja może ustanowić odznaki, medale oraz inne wyróżnienia, przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Paragraf 10

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Paragraf 11

Celem Fundacji jest

1.niesienie pomocy finansowej placówkom prowadzącym działalność na rzecz dzieci.

2.niesienie pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom przestępstw, ofiarom przemocy w rodzinie

3.opieka i edukacja osób niepełnosprawnych.

Paragraf 12

Fundacja realizuje swój cel statutowy poprzez:

 1. Organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie placówek prowadzących działalność w zakresie:
 1. Ratowania zdrowia i życia dzieci:
 • Chorych,
 • Niepełnosprawnych,
 • Uzależnionych od nałogów,
 1. Ratowania dzieci wymagających wsparcia materialnego, intelektualnego

i duchowego,

 1. Organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie dzieci z rodzin:
 • Ubogich,
 • Rozbitych,
 • Patologicznych.
 1. Prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych

5) Prowadzenie bezpłatnej poradni prawnej dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw, wypadkach komunikacyjnych, ofiarom przemocy w rodzinie,

Paragraf 13

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną poprzez:

 1. Pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 2. Ochronę i promocję zdrowia.

 3. Spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związane z ochroną zdrowia, udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym: w wypadkach komunikacyjnych, na skutek przestępstw, wypadków losowych, czy innych zdarzeń.

 4. Prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych,

 5. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie.

 6. Krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży.

 7. Prowadzenie poradni prawnej

Dla świadczonej przez Fundację pomocy: edukacyjnej, medycznej, sportowej
i kulturalnej przyjęto następującą klasyfikację PKD:

. 69.10.Z Działalność prawnicza

85.10.Z – Wychowanie przedszkolne

 • 85.20.Z – Szkoły podstawowe
 • 85.31.A – Gimnazja
 • 85.41.Z – Szkoły policealne
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A – Nauka języków obcych
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
 • 88.91Z Działalność żłobków
 • 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
 • 86.10.Z – Działalność szpitali
 • 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
 • 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 • 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku

i osób niepełnosprawnych

 • 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Paragraf 14

Działalność statutowa Fundacji w części obejmującej działalność pożytku publicznego, określona w paragrafie 13 ust 1-7, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej prowadzona jest wyłącznie nieodpłatnie.

Fundacja jako organizacja pozarządowa nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku
publicznego.

Paragraf 15

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Paragraf 16

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 000 zł jeden tysiąc złotych), określonej w notarialnym oświadczeniu fundatora na kwotę jeden tysiąc złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w czasie jej działania.

Paragraf 17

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem,

Paragraf 18

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Subwencji osób fizycznych i prawnych.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 5. Nawiązek zasądzanych przez sądy.
 6. Darowizn krajowych i zagranicznych
 1. Fundacja uzyskaną nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową pożytku publicznego.

Paragraf 19

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania ego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

Paragraf 20

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji.

Paragraf 21

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, opiniodawczych

i nadzorczych.

Paragraf 22

Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celu Fundacji, a w szczególności:

 1. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 2. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 3. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 4. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
 5. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działań Fundacji,
 6. Kontrola Zarządu Fundacji poprzez wgląd do dokumentacji Fundacji oraz
  prawo żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu,
 7. ————————————————————————————–
 8. Podejmowanie decyzji w sprawie połączenia i likwidacji Fundacji.

Paragraf 23

Radę Fundacji tworzą dwaj członkowie powoływani i odwoływani przez Fundatora-Założyciela.

Członkowie organu nadzoru stanowią organ odrębny od organu zarządzającego (Zarządu fundacji) i nie podlegający mu w zakresie wykonania nadzoru.

Paragraf 24

Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

Paragraf 25

Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie:

 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego Fundacji ani pozostawać

z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 1. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

Paragraf 26

Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

Paragraf 27

Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby,
nie rzadziej niż raz na kwartał w danym roku kalendarzowym.

Paragraf 28

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy
lub na wniosek Fundatora.

Paragraf 29

W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć: Fundator bądź jego
przedstawiciel oraz wyznaczony członek Zarządu Fundacji.

Paragraf 30

Rada Fundacji podejmuje uchwały, które zapadają jednomyślnie.

Paragraf 31

Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący, pozostający w stałym
kontakcie z Fundatorem i Zarządem Fundacji.

Paragraf 32

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji.

Paragraf 33

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:

 1. Reprezentuje Fundacje na zewnątrz.

 2. Sprawuje zarząd majątkiem fundacji.

 3. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

 4. Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne.

 5. Prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenie.

 6. Działa imieniu Fundacji zobowiązania do kwoty 10.000 złotych.

 7. Udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych

z bieżącą działalnością Fundacji, a także do poszczególnych czynności prawnych.

Paragraf 34

 1. Oświadczenie woli w zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd, składają w imieniu Fundacji dwaj członkowie Zarządu Fundacji.

 2. Oświadczenie woli w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu może składać upoważniony członek Zarządu, jednoosobowo.

Paragraf 35

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

Paragraf 36

W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą brać udział z głosem doradczym, osoby, które przekazały majątek znacznej wartości.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

Paragraf 37

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

Paragraf 38

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci, jego następcy prawni.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Paragraf 39

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

Paragraf 40

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

Paragraf 41

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Paragraf 42

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Paragraf 43

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

Paragraf 44

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

Paragraf 45

Statut niniejszy zabrania:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.

 1. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, trzecich szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 2. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Fundacji.

 3. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich..

Paragraf 46

Statut wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2014 roku.

Krzysztof Sepot – Fundator